Regulamin

REGULAMIN KONFERENCJI „NUDA AKADEMICKO – AKADEMICKO O NUDZIE”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konferencji z ramienia Instytutu Socjologii UW, Karowa 18, 00-314 Warszawa jest Mariusz Finkielsztein.

 2. Konferencja posiada swoja stronę internetowa: www.boredomconference.com.

 3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralna część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.

 4. Przesłanie zgłoszenia do Organizatora jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

 5. Uczestnikami Konferencji są osoby fizyczne o statusie studenta, doktoranta lub pracownika naukowego, które dokonały kompletnej rejestracji na Konferencje.

2. UCZESTNICTWO CZYNNE

 1. Warunkiem udziału w Konferencji w roli aktywnego Uczestnika jest spełnienie łącznie poniższych postanowień:

  a. przesłanie zgłoszenia za pomocą Formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronie internetowej Konferencji w terminie podanym przez Organizatora.

  b. otrzymanie potwierdzenia od Organizatora o przyjęciu zgłoszenia.

  c. Terminowe wniesienie Opłaty konferencyjnej na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora.

  d. Fizyczne uczestnictwo w obradach konferencyjnych i dyskusjach, w tym wygłoszenie prezentacji (nie dopuszcza się możliwości prezentowania przez Internet, np. przez skype).

  e. Złożenie swojego podpisu na liście uczestników.

 2. Po przesłaniu kompletnego Formularza, na wskazany przez Uczestnika adres e-mail, Organizator w podanym przez siebie terminie prześle informacje o decyzji w sprawie przyjęcia na Konferencję.

 3. Organizator nie przesyła potwierdzeń otrzymania zgłoszenia. Jeżeli po terminie podanym przez Organizatora nie otrzymano decyzji w sprawie przyjęcia na Konferencję, należy zgłosić ten fakt do Organizatora.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy zarejestrowania Uczestnika na Konferencję, informując zainteresowanego o przyczynach odmowy.

 5. Ostateczne zarejestrowanie i wpisanie Uczestnika do programu Konferencji następuje po wniesieniu przez niego Opłaty konferencyjnej.

3. UCZESTNICTWO BIERNE

 1. Uczestnictwo bierne jest bezpłatne i nie podlega rejestracji.

 2. Uczestnik bierny (wolny słuchacz) ma prawo wysłuchać prezentacji, wziąć udział w dyskusji oraz skorzystać z napojów i przekąsek podawanych w trakcie przerw kawowych.

 3. Możliwe jest otrzymanie certyfikatu o uczestnictwie biernym po uprzednim zgłoszeniu takiego zapotrzebowania do Organizatora. Certyfikat będzie do odebrania w punkcie rejestracji lub na sali obrad w dniu Konferencji.

 4. Chęć otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie biernym na własnym formularzu (np. delegacja) nie musi być zgłaszana. Podbicie zaświadczenia możliwe będzie w przerwie między sesjami tematycznymi.

4. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA

 1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji, o czym jest zobowiązany poinformować Organizatora niezwłocznie po wystąpieniu przyczyny rezygnacji.

 2. Nieobecny Uczestnik może przesłać tekst swojego wystąpienia w formie pliku tekstowego w celu jego ekspozycji na Konferencji. Nie będzie to jednak uznane za Uczestnictwo w Konferencji.

 3. Brak fizycznego Uczestnictwa w obradach konferencyjnych wiąże się z nieotrzymaniem certyfikatu Uczestnictwa oraz wykreśleniem z programu Konferencji.

5. OPŁATY

 1. Oplata konferencyjna powinna zostać uiszczona za pomocą przelewu na konto wskazane przez Organizatora w podanym przez niego terminie.

 2. Za termin wniesienia Oplaty rozumie sie dzien nadania dyspozycji przelewu przez Uczestnika.

 3. Po uiszczeniu Opłaty należy przesłać do Organizatora potwierdzenie bankowe przelewu zawierające:

  a. datę dokonania przelewu,

  b. kwotę przelanych środków,

  c. numer konta, z którego środki zostaly przelane, oraz

  d. tytuł przelewu.

 4. Tytuł przelewu powinien zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz słowo klucz podane przez Organizatora dla celów identyfikacji płatnosci.

 5. Środki mogą być przelanie przez podmiot lub osobę fizyczna inna niż Uczestnik, należy wtedy bezwzględnie umieścić imię i nazwisko osoby, za która jest uiszczana opłata w tytule przelewu.

 6. Opłata konferencyjna obejmuje:

  1. obsługę techniczną wystąpień,

  2. przerwy kawowe oraz obiady,

  3. pakiet konferencyjny.

 7. Faktura VAT za Oplatę konferencyjna wydawana jest na prośbę Uczestnika i przekazywana wraz z pakietem konferencyjnym w dniu Konferencji. W przypadku braku fizycznego Uczestnictwa w obradach faktura może zostac przesłana na wskazany przez Uczestnika adres.

 8. Oplata konferencyjna nie podlega zwrotowi. Uczestnicy, którzy uiścili opłatę konferencyjna i nie uczestniczyli w konferencji:

  1. mają prawo do otrzymania pakietu konferencyjnego po podaniu adresu przesyłki;

  2. mogą otrzymać zniżkę do 50% na Opłatę konferencyjną w przypadku zgłoszenia się na Konferencję w kolejnych latach.

 9. W przypadku, gdy jedno wystąpienie przygotowywane jest przez więcej niż jednego Uczestnika, opłatę konferencyjną uiszczają tylko ci, którzy fizycznie będą brać udział w obradach (tylko te osoby również otrzymają certyfikat o Uczestnictwie czynnym).

6. PREZENTACJE

 1. Uczestnik jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań, aby jego prezentacja była ciekawa dla słuchaczy, włączając w to aspekty techniczne, estetyczne, merytoryczne oraz prezentacyjne.

 2. Uczestnik powinien przesłać Organizatorowi gotową prezentację multimedialna (jeśli chce się takową posłużyć w trakcie Konferencji) najpóźniej na 2 dni przed terminem wygłoszenia prezentacji.

 3. Prezentacje prelegentów będą rejestrowane w formie nagrań video. Uczestnik może nie zgodzić się na rejestracje swojego wystąpienia, o czym jest obowiązany powiadomić Organizatora. Brak takiego powiadomienia oznacza zgodę na rejestrację.

  1. Nagrania po obróbce technicznej zostaną przesłane do uczestników do akceptacji.

  2. W przypadku braku akceptacji nagrania Uczestnik otrzymuje nagranie na własny użytek.

  3. Akceptacja nagrania równa się zgodzie Uczestnika na publikacje nagrania na stronie Konferencji lub kanale Konferencji w serwisie youtube.com.

7. PUBLIKACJA

 1. Każda osoba, która uiściła Opłatę konferencyjną ma prawo przesłać tekst do Publikacji konferencyjnej.

 2. Forma publikacji zależna jest od ilości i jakości zebranych tekstów.

 3. Organizator zastrzega sobie możliwość opóźnienia procesu publikacyjnego w celu zebrania większej ilości tekstów.

 4. Przesłany przez Uczestnika tekst zostanie odesłany z uwagami Redaktora naukowego wprowadzonymi w trybie śledzenia zmian.

 5. Uczestnik zobowiązany jest odnieść się do zaproponowanych zmian poprzez ich akceptacje lub odrzucenie. Odrzucenie zmian należy opatrzyć komentarzem, podając uzasadnienie takiej decyzji (chyba, ze kwestia dotyczy spraw marginalnych – takich jak interpunkcja, szyk zdania nieingerujący w treść etc.). Wszelkie zmiany w tekście powinny być wprowadzane w trybie śledzenia zmian.

 6. W przypadku niezastosowania w/w trybu Redaktor ma prawo odesłać tekst do Autora z prośbą o przesłanie poprawionej wersji tekstu, na której wszelkie wprowadzone zmiany będą widoczne.

 7. Tekst uznany zgodnie przez Autora i Redaktora za gotowy do recenzji, przesylany jest do Recenzenta/ów.

 8. Warunkiem publikacji jest odniesienie się przez Autora do uwag Redaktora i Recenzenta/ów.

8. INNE

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

 2. Organizator ustala program Konferencji oraz ma prawo dokonywania w nim zmian, nawet w dniu, w którym odbywa się Konferencja, w tym ma prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień.